Warmte

Op dit moment gaat 40% van ons totale energieverbruik naar verwarming.  Warmte voor huizen, gebouwen en glastuinbouw zal in de toekomst voor een deel geleverd worden via warmtenetten. Een warmtenet is een leidinginfrastructuur voor warm water afkomstig van verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan restwarmte uit de industrie en aan aardwarmte, ook wel geothermie genoemd.
Met warmtenetten maken we efficiënt gebruik van duurzame warmte en daarmee is het een uitstekende vervanging voor stoken op aardgas.

Warmtenetten

Bij aardwarmte wordt bestaande warmte gebruikt. Warmte uit de industrie is een restproduct dat anders ongebruikt geloosd zou worden. Het gebruik van industriële restwarmte is duurzaam omdat het geen extra uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaakt. Het bespaart direct CO2 doordat bij de gebruiker geen aardgas meer hoeft te worden gestookt. Optimale milieuwinst treedt op wanneer de bron van de restwarmte (de industrie) zelf verder wordt verduurzaamd. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie en het  hergebruik van materialen.
Niet alleen industriële restwarmte, maar ook aardwarmte is een belangrijke warmtebron die verder ontwikkeld wordt. In samenwerking met Energie Beheer Nederland (EBN) onderzoekt Gasunie hoe de ontwikkeling van aardwarmte kan worden versneld. Om in duurzame warmte te voorzien  moet het aantal geothermieputten voor aardwarmte flink toenemen. Ook zijn daarvoor transport- en opslagfaciliteiten nodig. De expertise die Gasunie heeft opgedaan met haar gastransportnetwerk is inzetbaar bij de ontwikkeling van infrastructuur voor grootschalige warmtenetten.

Ontwikkeling

Warmtenetten worden al decennia gebruikt, maar in de meeste gebieden in Nederland op relatief kleine schaal. In Denemarken daarentegen wordt al zo’n 68% van de warmtevraag ingevuld vanuit een warmtenet en in Kopenhagen zelfs al meer dan 98%. Voordat het gebruik van restwarmte en aardwarmte in Nederland op grote schaal kan worden ingezet, moet er warmte-infrastructuur komen en zijn aanpassingen in wet- en regelgeving nodig. Warmtenetten zijn aan andere regels onderworpen dan het gas- en elektriciteitsnet. Daardoor zijn ze minder snel financieel gezond te ontwikkelen. 
Warmtenetten worden vooral in dichtbevolkte (stedelijke) gebieden aangelegd. Dit heeft te maken met de hoge kosten voor de infrastructuur en de grote vraag naar warmte in een relatief klein gebied. Bovendien is er veel warmteverlies bij transport over te grote afstanden. Warmtenetten zijn het meest functioneel dicht bij de bron.

Gasunie wil in grootschalige warmte-infrastructuur investeren en deze ontwikkelen. Zo wordt het voor andere partijen makkelijker in te stappen zonder al te grote investeringen te hoeven doen. Daarnaast kan Gasunie een rol spelen in het beheer en onderhoud van grootschalige warmtenetten, zoals bij de Warmterotonde in Zuid-Holland. Een rol die uitstekend bij Gasunie past gezien haar jarenlange ervaring met het beheer en onderhoud van gasinfrastructuur. Beheer en ontwikkeling van energie-infrastructuur is een belangrijk expertisegebied van Gasunie.