Groen gas

Groen gas gaat een grote rol spelen in onze energievoorziening als essentieel onderdeel van de energiemix. Het gebruik van aardgas vermindert de komende decennia in Nederland. Dit neemt niet weg dat gasvormige energie belangrijk blijft. Gas is goed op te slaan en te transporteren en biedt daarmee flexibiliteit in het bijregelen van een wisselende energievraag. Groen gas is CO2-neutraal en vanwege het aanwezige methaan(CH4) goed in te passen in de bestaande gasinfrastructuur.

Urgentie

We raken steeds meer doordrongen van de urgentie van schone energie. In 2030 willen we 2 miljard kuub groen gas transporteren voor toepassing in bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit. Met 1 miljard kuub groen gas kunnen ongeveer 2 miljoen huishoudens verwarmd worden via een hybride warmtepomp.

Gasunie

Gasunie wil de overgang van aardgas naar groen gas faciliteren en is zeer gemotiveerd haar expertise, kennis en ervaring van gastransport en -distributie in te zetten.
Gasunie ziet een taak in het ondersteunen van groengasproductie en in het investeren in nieuwe installaties en technieken. Daarom neemt Gasunie deel in demonstratie- en opschalingsprojecten en stelt het haar infrastructuur hiervoor beschikbaar. Zo draagt Gasunie actief bij aan het op een betrouwbare, betaalbare en maatschappelijk verantwoorde manier beschikbaar komen van groen gas.

Ontwikkelingen

Op het gebied van techniek en schaalvergroting zijn nog volop ontwikkelingen mogelijk. Op dit moment werkt Gasunie samen met diverse partners  aan het optimaliseren van vergisting en vergassingtechnologieën.

Wat is groen gas?

Groen gas is een opgewaardeerd biogas, een CO2-neutraal, hernieuwbaar gas. En daarmee is het een duurzaam alternatief voor aardgas. Bovendien is groen gas net zo te gebruiken als het huidige aardgas.
Groen gas wordt gemaakt met verschillende conversietechnieken: bij vergisting en vergassing van organisch restmateriaal ontstaat biogas dat afgevangen wordt.

Vergisting

Vergisting is een biologisch, anaeroob proces met bacteriën en (natte) biomassa. Vergisting is een wat langzamer proces dan vergassing, maar het levert gas op met een hoog methaangehalte, waarbij de rest-CO2 circulair gebruikt kan worden.

Vergistingstechnieken worden verbeterd door betere bacteriën te ontwikkelen. Door grotere vergisters te realiseren is er technische schaalvergroting mogelijk.
Verder wordt er geëxperimenteerd met een nieuwe techniek onder druk: een hybride vorm van vergisting en vergassing. Ook wordt de vergisting van vergistingsrest en vergistingsmest in een restvergister onderzocht om nog meer rendement uit biomassa te halen.

Vergassing

Vergassing is een industrieel, dynamisch proces, waarbij onder hoge druk en temperatuur biomassa wordt omgezet in biogas. Vergassing heeft als voordeel dat het ook droge biomassa (hout e.d.) verwerkt en dat het veel en snel biogas produceert. Dat gas heeft wel een wat lager methaangehalte en relatief veel rest-CO2.

Vergassingstechnieken worden verbeterd met het ontwikkelen van een superkritische watervergasser (SCW), een zeer efficiënte manier van vergassing en productie van biogas.