Thema's

Een van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan is de energietransitie. Hoe gaan we in Nederland ervoor zorgen dat we onze klimaatdoelen halen. Onze regering heeft afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs (2015) voor het afremmen van de mondiale temperatuurstijging in 2050 en daarop zijn strenge doelstellingen geformuleerd om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het ‘vergroenen’ van onze totale energiebehoefte moet daar voor een groot deel aan bijdragen.

Gas

Groen gas gaat een grote rol spelen in onze energievoorziening als essentieel onderdeel van de energiemix. Het gebruik van aardgas vermindert de komende decennia in Nederland. Dit neemt niet weg dat gasvormige energie belangrijk blijft. Gas is goed op te slaan en te transporteren en biedt daarmee flexibiliteit in het bijregelen van een wisselende energievraag. Groen gas is CO2-neutraal en vanwege het aanwezige methaan(CH4) goed in te passen in de bestaande gasinfrastructuur.
Lees meer >

Waterstof

Op dit moment bestaat zo’n 20% van het Nederlandse energiegebruik uit elektriciteit. De verwachting is dat elektriciteit kan groeien tot maximaal 40 tot 50%. Dat betekent dat we 50 tot 60% van onze energie uit ‘moleculen’ (voornamelijk gassen) moeten blijven halen. Wij geloven dat waterstof een belangrijke rol zal gaan spelen als energiedrager in de energiemix van de toekomst.
Lees meer >

Warmte

Op dit moment gaat 40% van ons totale energieverbruik naar verwarming.  Warmte voor huizen, gebouwen en glastuinbouw zal in de toekomst voor een deel geleverd worden via warmtenetten. Een warmtenet is een leidinginfrastructuur voor warm water afkomstig van verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan restwarmte uit de industrie en aan aardwarmte, ook wel geothermie genoemd.
Met warmtenetten maken we efficiënt gebruik van duurzame warmte en daarmee is het een uitstekende vervanging voor stoken op aardgas.
Lees meer >

CCS

Uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering; een urgent en mondiaal probleem

Eén van de mogelijkheden om deze CO2-uitstoot te verminderen is het afvangen, opslaan en hergebruiken ervan. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III heeft de Nederlandse overheid aangekondigd CO2 op te willen slaan. Het hele proces  noemt men ook wel CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CO2-afvang, hergebruik en -opslag).
Lees meer >