Warmtenet Zuid-Holland

Warmtenet Zuid-Holland

Het Warmtenet Zuid-Holland wordt potentieel het grootste warmtenetwerk in Nederland. Voor dit project zijn het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie een samenwerkingsverband aangegaan. Dit samenwerkingsverband ontwikkelt een hoofdinfrastructuur die grote delen van de provincie van warmte kan voorzien. Deze hoofdleiding is de ruggengraat van een ‘open warmtenet’ dat vraag en aanbod aan elkaar koppelt. Havenbedrijf Rotterdam/Gasunie treedt hierbij op als onafhankelijke transportnetbeheerder. Dit netwerk zal straks warmte kunnen leveren aan huishoudens, utiliteiten en aan de tuinbouw. De benodigde warmte wordt grotendeels als restwarmte onttrokken uit de industrie in de Rotterdamse haven.
Omdat de Rotterdamse haven een knooppunt is in het warmtenetwerk – met veel restwarmte – kan het industrieel havencomplex in Rotterdam haar vestigingsklimaat hiermee verduurzamen en versterken.

Het realiseren van dit project vereist intensieve samenwerking van verschillende partijen. Het samenwerkingsverband Havenbedrijf Rotterdam/Gasunie werkt o.a. samen met de Provincie Zuid-Holland, het Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco in de Warmtealliantie Zuid-Holland. Om het project in volgende fases vaart te geven is inzet van de overheid nodig.

De rol van Gasunie in de energietransitie

Het gebruik van warmtenetten sluit goed aan bij ons streven naar vermindering van CO2-uitstoot, want warmtenetten vervangen het verwarmen met aardgas. Bij grootschalige inzet van warmtenetten wordt er dan ook veel aardgas bespaard.
Met het beheer en de uitbreiding van de warmte-infrastructuur levert Gasunie een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Gasunie verzet hiermee haar bakens op de energiemarkt, van aardgas naar andere energievormen, waarvan warmte er een is.