SCW Alkmaar maakt belangrijke stappen in ontwikkelen van installatie SCW

Groen gas is essentieel voor de energietransitie. Naast duurzame elektriciteit is er ook steeds meer hernieuwbaar gas nodig. De innovatieve technologie van superkritische watervergassing kan hierin een belangrijke rol spelen omdat er snel grote volumes groen gas zijn te produceren. Samen met SCW Systems werkt Gasunie New Energy aan een demonstratiefaciliteit in Alkmaar. Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Met de ontwikkeling en bouw van de demonstratiefaciliteit willen wij aantonen dat het kan: het vergassen van natte reststromen tot groen gas met behulp van de superkritische watervergassing technologie. Op industriële schaal en op hoge druk, zodat het direct kan worden ingevoed in het HTL-netwerk van Gasunie.

Wereldwijde primeur

De laatste maanden is de installatie in Alkmaar stap voor stap getest met als doelstelling om de gehele keten van biomassa invoeding tot en met gasopwerking te doorlopen. Hiervoor is eind oktober de toevoerkraan naar het GTS-netwerk (tijdelijk) opengedraaid. Woensdag 30 oktober 2019 is zelfs een historische dag geworden voor SCW in Alkmaar. Op die dag is de gehele keten voor het eerst succesvol doorlopen. Daarbij hebben methanisatie en membraanscheiding plaatsgevonden, op een druk boven 70 bar. Wereldwijd een primeur voor de hoge druk-opwerking van bio-syngas op deze schaalgrootte!

Hoe werkt het?

De technologie van SCW Systems is het vergassen van (natte) organische reststromen in superkritisch water. Onder hoge druk (ca. 250 bar) en hoge temperatuur (ca. 500-600 graden) wordt in de vergassingsunit de ingevoerde grondstof “gekraakt” tot bio-syngas dat voornamelijk bestaat uit methaan (CH4), waterstof (H2) en CO2. Door deze gassen -indien nodig- te ontzwavelen en vervolgens te methaniseren en via membraanscheiding het overtollige CO2 te scheiden van het methaan kan het groene CH4 als groen gas worden ingevoed in het HTL-netwerk.

De bouw van de demonstratiefaciliteit in Alkmaar begon in januari 2017. Tijdens de eerste productie van biogas in november van dat jaar kwamen verbeterpunten aan het licht. Onder meer bij de afsluiters voor het verpompen van grondstoffen tot 250 bar. En ook de aanwezigheid van zwavel compliceerde de opwerking tot groen gas. Na modificatie van de installatie, herontwikkeling van de besturingssoftware en toevoeging van een ontzwavelingsunit zijn deze zomer de testen hervat om te komen tot invoeding. 

Kinderschoenen

De innovatieve technologie staat nog steeds in de kinderschoenen en dus valt er nog veel te leren en (door) te ontwikkelen. Op grond van de nieuwe inzichten en ervaringen is de conclusie dat het op enkele punten aanpassen van het huidige ontwerp gewenst is, zodat de veiligheid, de functionaliteit, de effectiviteit en de efficiency verder worden verbeterd. Deze aanpassingen zullen moeten leiden tot betere technische en financiële prestaties.

In de komende maanden wordt eerst de huidige unit op diverse punten aangepast, waarna opnieuw uitvoerig getest gaat worden en de eerste 24 uurstest met on-spec invoeden kan worden uitgevoerd. Deze testen zullen meer zekerheid gaan bieden richting de beoogde nieuwe (geoptimaliseerde) unit. Om de modificaties vanuit technisch oogpunt juist, overwogen en robuust te laten zijn is eind november met een technisch reviewproces gestart. In het reviewteam zitten technisch experts van Gasunie samen met hun evenknie aan SCW-zijde. Zij zullen de technische stand van zaken van de huidige installatie beoordelen en helpen door te ontwikkelen. Daarnaast wordt technisch advies uitgebracht voor verbeteringen. Dit zal meegenomen worden bij de besluitvorming over de bouw van de vervolgunits.

De locatie in Alkmaar.
De locatie in Alkmaar.