Systeemintegratie

Het aanbod van duurzame energie afkomstig van zonnepanelen en windturbines valt niet altijd samen met de vraag naar energie. Als de zon niet schijnt en/of de wind niet waait, kan er een tekort ontstaan aan duurzame energie. Aan de andere kant kan er sprake zijn van een overschot, als de weersomstandigheden voor duurzame energieproductie gunstig zijn, maar de vraag laag is. Bij het ontbreken van opslagcapaciteit, kan dit leiden tot kostbaar verlies van (duurzame) energie. Er is een slim energiesysteem nodig dat hierin balans brengt en waarin verschillende energievormen en -technologieën elkaar kunnen versterken. Zo kan er gebruik worden gemaakt van verschillende conversiemogelijkheden, waarbij energiedragers in elkaar worden omgezet, en van opslagmogelijkheden. Als energienetwerken adequaat met elkaar zijn verbonden, kunnen zij ten opzichte van elkaar een flexibiliteitsrol en een back up rol vervullen. In zo’n energiesysteem kunnen burgers en bedrijven op afroep schakelen tussen  gas, elektriciteit, warmte en koude. Op deze manier is er continu een optimale balans tussen duurzame inzet, energiezekerheid en kosten.

Hybride warmtepomp

Een voorbeeld van een slim en duurzaam energiesysteem op het niveau van de huishoudens is de hybride warmtepomp. Hierbij werken gas en elektriciteit slim samen: een elektrische warmtepomp levert het grootste deel van de benodigde warmte en een kleine HR-ketel wordt alleen bijgeschakeld bij een extreem hoge warmtevraag. Het gebruik van gas wordt hierdoor sterk teruggedrongen. Een hybride warmtepompsysteem kan worden geïntegreerd in het energiesysteem thuis en in de wijk.

De warmtevoorziening in Nederlandse woningen en bedrijven is op dit moment bijna volledig gebaseerd op aardgas. Omdat met warmtevoorziening grote hoeveelheden energie gemoeid zijn, is het realiseren van de CO2-doelstellingen sterk afhankelijk van een succesvolle transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Nieuwbouwhuizen kunnen energetisch zo worden ontworpen dat een gasaansluiting niet altijd nodig is. In 2050 zal echter 80% van de huidige woningen er nog zijn. De resterende warmtevraag kan op verschillende duurzame manieren duurzaam worden ingevuld: via aansluiting op het warmtenet op plaatsen waar restwarmte (o.a. van industrie, afvalverbrandingsinstallaties) beschikbaar is of via warmtenetten op plaatsen waar geothermie (warmte uit de diepe ondergrond) mogelijk is.

Warmtenetten

Warmtenetten zullen een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening in onze huizen en gebouwen. Ze bieden grote mogelijkheden, maar ze kunnen niet zomaar overal aangelegd worden. Essentieel is dat vraag en aanbod van warmte bij elkaar kunnen komen. Er moeten diverse warmtebronnen en voldoende afnemers aanwezig zijn, zoals woningen, gebouwen of kassen.

Hernieuwbaar gas kan worden ingezet voor de piekwarmtevraag en als back-up om de investeringen in de warmtenetten en bijbehorende installaties zo laag mogelijk te houden. Om de markt van warmtenetten verder te ontwikkelen, onderzoekt Gasunie New Energy samen met anderen haar rol in de aanleg en het beheer van (grootschalige) warmtenetten.

Op weg naar 2050

Gasunie New Energy maakt zich sterk voor een drastische CO2-reductie in de gebouwde omgeving in 2050. De inzet van gas beperkt zich daarbij tot het afdekken van de piekvraag en de back up. Wij willen nieuwe, duurzame technieken, zoals de hybride warmtepomp, actief helpen ontwikkelen. Daarnaast helpen we warmtenetten realiseren.