Hernieuwbaar gas

In de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening vormen energiebesparing en vervanging van fossiele bronnen door hernieuwbare bronnen een belangrijke basis. De uitfasering van fossiele energiebronnen zal in een slimme volgorde moeten plaatsvinden: eerst de meest vervuilende, daarna ook het relatief schonere aardgas. Door bijvoorbeeld warmtepompen en geothermie zal de vraag naar gas afnemen. De toekomstige, kleinere vraag zal in toenemende mate kunnen worden ingevuld met hernieuwbaar gas, dat bijvoorbeeld ontstaat na vergisting van organische stoffen of door elektrolyse uit waterstof. Hernieuwbaar gas is duurzaam, maar heeft dezelfde voordelen als aardgas: het kan op een efficiënte manier grootschalig worden opgeslagen, over een lange afstand worden getransporteerd en het kan worden ingezet in bestaande gasinfrastructuren.


De biobased economy

In een duurzame energievoorziening is een belangrijke rol weggelegd voor biomassa. We kunnen biomassa heel efficiënt inzetten door middel van cascadering, waarbij we alle componenten van de biomassa benutten in een volgorde waarin de toepassing met de meeste toegevoegde waarde het eerst aan bod komt. Zo worden in een bio-raffinageproces bijvoorbeeld eerst eiwitten en suikers ontleed. Een groot deel van de biomassa zal niet bruikbaar zijn voor de omzetting in hoogwaardige producten en kan daarna via vergisting of vergassing worden omgezet in hernieuwbaar gas. Met de vergistingstechniek kan hernieuwbaar gas worden geproduceerd uit GFT-afval, rioolslib en mest. Bij vergassingstechnieken wordt droge of voorbewerkte biomassa door verhitting omgezet in gas. Voorbewerking verhoogt het potentiële rendement van het biomassagebruik en maakt biomassa flexibeler inzetbaar.


Waterstof als één van de toekomstige brandstoffen

Waterstof zal in toenemende mate een rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening. Via de conversietechnologie power-to-gas (P2G) kan water met elektriciteit (die is duurzaam is opgewekt met zonnepanelen of windturbines) door middel van elektrolyse worden omgezet in waterstof.  De (duurzame) waterstof kan direct worden toegepast als grondstof in de industrie of als brandstof in de transportsector. Via brandstofcellen kan de energie uit waterstof weer nuttig worden gebruikt in vorm van elektriciteit en/of warmte. P2G kan op termijn een rol gaan spelen om hernieuwbare energie in de juiste energievorm, op de juiste plek, op het juiste moment te krijgen. Om deze energie op grote schaal en op betaalbare wijze te kunnen omzetten en opslaan, zal P2G verder moeten innoveren: de investeringskosten moeten omlaag en de efficiëntie omhoog. Ten slotte kan waterstof ook worden omgezet in methaan door er CO2 aan toe te voegen.

Op weg naar 2050

In de toekomst zijn we mogelijk in staat om grotere hoeveelheden hernieuwbaar gas in te zetten. Een groot deel hiervan is afkomstig van biomassa, een ander deel betreft waterstof. Gasunie New Energy zet in op het verbeteren van conversietechnieken om de beschikbare biomassa in Nederland zo nuttig mogelijk te kunnen omzetten in energie en (chemische) grondstoffen. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om toenemende hoeveelheden waterstof te kunnen bijmengen en transporteren in het gasnetwerk. In een CO2-arme energievoorziening in 2050 zou hernieuwbaar gas wel vijf tot tien miljard m3 aardgas kunnen vervangen. (Ter vergelijking: het totale gasverbruik van huishoudens in Nederland was in 2015 ruim negen miljard m3.) Wij werken hier hard aan. Daarbij komen we zowel binnen als buiten ons werkgebied volop uitdagingen tegen, bijvoorbeeld op het gebied van beschikbaarheid, techniek, infrastructuur, maatschappelijke vraagstukken en certificering.